زمینه فعالیت


شرکت عمرانی امای از سال 1995 تاکنون بهمراه اجراء پروژه های مجتمعات مسکونی و پروژه های مارک دار، در پروژه های دولتی و خصوصی نیز نقش داشته و جهت این پروژه ها در زمینه فعالیتهای تامین اراضی، طراحی پروژه، ساخت و اخذ مجوزهای لازمه در این مرحله با تجربیات روزافزون خود به فعالیتهایش ادامه میدهد.