ساختار سازمانی

1995 تاسیس شرکت عمرانی امای 1997 ساخت مرکز تجاری- مسکونی کارتال سوغانلیک شهرداری استانبول ساخت مرکز تجاری- مسکونی علی بیگ ایوب شهرداری استانبول 1998 ساخت تاسیسات ورزشی روباز دانشگاه سلیمان دمیرل ساخت بیمارستان زنان زایمان پندیک شهرداری استانبول ساخت تاسیسات بارگیری گازلیپید اسپارتا مرمت بناهای RLحصارتپه ایریغدیر سوتچولر مدیریت تله کوم اسپارتا ساخت مرکز تجاری- مسکونی کارتال سوغانلیک شهرداری استانبول مرمت بناهای خدمات و سانترال ایریغدیر مدیریت تله کوم اسپارتا 1999 ساخت بنا ضمیمه بیمارستان زنان زایمان پندیک شهرداری استانبول ساخت بنا ترافو و گاز طبیعی بیمارستان زنان زایمان پندیک شهرداری استانبول ساخت بناهای خدمات و سانترال حالی کنت مدیریت تله کوم اسپارتا ساخت بنا ضمیمه دبستان 16 کلاسی قاضی مختار پاشا مدیریت مسکن و عمران استانبول ساخت بیمارستان سومر هولدینگ شهرداری استانبول مدیریت مسکن و عمران استانبول ساخت بنا ضمیمه دبیرستان گونگوران عزت اونور مدیریت مسکن و عمران استانبول ساخت بیمارستان 100 تختخوابی چای جوما کانون بیمه خدمات اجتماعی شرکت اویاک 2001 ساخت بنا ضمیمه دبیرستان گونگوران عزت اونور مدیریت مسکن و عمران استانبول ساخت 3 عدد دبستان چکمه کوی، ساری قاضی، آ.دودوللو عمرانیه وزارت آموزش و پرورش ساخت بنا دفترداری و بنای خدماتی بولو شرکت عمرانی و کارپردازی امک 2002 ساخت بیمارستان 400 تختخوابی حالکالی کانون بیمه خدمات اجتماعی شرکت اویاک ساخت بنا تکمیلی سالن ورزشی سرپوشیده دبستان ینی بوسنا اداره ویژه مدیریت مسکن و عمران استانبول ساخت مسجد منطقه 16 مجتمعات مسکونی باشاک ایکی تللی کیپتاش 2003 ساخت فاز 2 منازل اجتماعی چوبان چشمه علی بیگ کوی ایوب مدیریت مسکن و عمران استانبول ساخت بنا زلزله زدگان یشیل چیفتلیک تعاونی زلزله زدگان سلطان داق و نواحی ساخت بنا زلزله زدگان کرجا تعاونی زلزله زدگان سلطان داق و نواحی 2004 ساخت مسجد مجتمعات مسکونی پندیک آیدوس هلال کیپتاش ساخت 558 مسکن توکی در قطعات 1، 2 و 3 بخش مرکزی دوزجه و زیرسازی و محوطه سازی قطعات ساخت 182 مسکن توکی در کوروجوک آداپازاری و زیرسازی و محوطه سازی قطعات ساخت منازل رفاهی بخش 3 چوبان چشمه علی بیگ کوی ایوب مدیریت مسکن و عمران شهرداری استانبول آغار پروژه کنت پولوس اتاشهیر املاک GYO (2044 مسکن) 2005 ساخت 3 عدد دبستان گروه 14 مدیریت عمران و مسکن آغار پروژه کنت پولوس معمارسینان املاک GYO (660 مسکن) 2006 ساخت دبیرستان 24 کلاسی معمار اوبا بیوک چکمجه استانبول 2007 تحویل پروژه کنت پولوس معمارسینان املاک GYO (660 مسکن) آغار پروژه کنت پولوس کارتال (580 مسکن) تحویل پروژه کنت پولوس اتاشهیر املاک GYO (2044 مسکن) 2008 تحویل پروژه کنت پولوس کارتال (580 مسکن) پولئون اسپرتیو در غرب اتاشهیر گشایش یافت 2010 آغار پروژه کنت پولوس سنتریوم پارک & تاور (796مسکن) آغار پروژه کنت پولوس نیوپورت (436 مسکن) اغاز پروژه تاسیسات توریستی گوزتپه استانبول 2011 آغار پروژه کنت پولوس براندیوم آتاشهیر (1131 مسکن) 2012 آغار پروژه کنت پولوس سنتریوم پارک & تاور (796مسکن) آغار پروژه کنت پولوس نیوپورت (436 مسکن) اعلان آغاز بکار پروژه تاسیسات توریستی گوزتپه استانبول هیلتون استانبول مرکز کنفرانس کوزیاطاقی تحت عنوان Spa 2013 افتتاح مرکز خرید و فروش براندیوم تحویل پروژه کنت پولوس سنتریوم پارک & تاور (796مسکن) تحویل پروژه کنت پولوس نیوپورت (436 مسکن) آغار پروژه کنت پولوس کادیکوی (1561مسکن) تحویل پروژه کنت پولوس براندیوم آتاشهیر (1131 مسکن)