سیاست مدیریت سازمانی

1- سیاسیتها اهداف و محتوی شرکت سهامی خاص بازرگانی صنعتی تعهدات و عمرانی امای با مسئولیت نامحدود (شرکت عمرانی امای ) با سیاست آگاه سازی مردم، بازدهی قبلی شرکت عمرانی امای و توقعات آینده، در محتوای اصول حسابرسی و موضوعات بازار سرمایه، بصورت کامل، عادلانه، صحیح، بموقع و قابل تفهیم برای صاحبین سهام، سرمایه گزاران، متخصصین بازار سرمایه (بهمراه مشارکین بازار سرمایه) بصورت مساوی در میان گذاشته و ارتباطی فعال و صریح را محافظت مینماید. سیاست اطلاع رسانی، همگی شرکتهای مرتبط موجود در ساختار شرکت عمرانی امای، کارکنان و مشاورین را شامل میگردد. ارتباط نوشتاری و گفتاری را با مشارکین بازار سرمایه شرکت عمرانی امای تدوین میکند. مسئولیت هیات مدیره مسئول پیگیری، مرور و توسعه دادن سیاست اطلاع رسانی میباشد. از ایجاد سیاستها، هماهنگ کننده سیستمهای داخلی مسئول میباشد. مسئولیتهای فوق را به همکاری نزدیکانه کمیته مدیریت سازمانی و هیات مدیره بانجام میرساند. کمیته مدیریت سازمانی در رابطه با موضوعات "سیاست اطلاع رسانی" به هیات مدیره اطلاعات داده و پیشنهادات ارائه میکند. " هماهنگ کننده سیستمهای داخلی" در رابطه مطلع ساختن افکار عمومی و در نظر داشتن هر نوع امورات دراین رابطه موظف شده است. اصول و اساس تعیین اشخاص مسئول امور مالی شرکت عمرانی امای، "اطلاعات درونی" را بعنوان اطلاعاتی که هنوز به افکار عمومی فاش نشده و موجبات تاثیرگزاری در ارزش، نرخ ادوات بازار سرمایه و تصمیم گیری سرمایه گزاران میگردد تعریف میکند. هماهنگ کننده سیستمهای داخلی اشخاص قابل دسترسی به اطلاعات درونی را به کانون ثبت مرکزی اطلاع میدهد و در صورت تغییراتی در این افراد، روزمره سازی لازمه را بانجام میرساند. اشخاصیکه امکان دسترسی به اطلاعات درونی را دارا میباشند مطابق با ابلاغیه وضعیت ویژه و از نظر شرکتمان اشخاصی میباشند که دارای مسئولیت اداری میباشند.لیست اشخاصیکه امکان دسترسی به اطلاعات درونی دارند شامل، اعضاء هیات مدیره، اشخاصیکه علیرغم نداشتن پست در هیات مدیره بصورت مداوم امکان دسترسی مستقیم و یا غیرمستقیم به اطلاعات درونی شرکت امای را دارا بوده و احتمال تاثیر در توسعه و اهداف تجاری آتی شرکت عمرانی امای داشته و اشخاص حائز صلاحیت تصمیم گیری اداری و اشخاص دارای ارتباط نزدیک با این افراد و سایر اشخاص اقدام کننده بنام مشارکین که بصورت مداوم و یا بصورت عارضی امکان دسترسی مستقیم و یا غیرمستقیم به اطلاعات درونی را دارند شامل میگردد. شرکت عمرانی امای، بمیزان 10% ویا بیشتری از مجموع مقدار اکتیو موجود در جدولهای مالی سالانه را مابین اعضاء هیات مدیره مشارکین وابسته و مسئولین اداری ارزیابی میکند. روش و وسائط مطلع ساختن افکار عمومی روشها و وسائط مورد استفاده از سوی شرکت عمرانی امای جهت مطلع ساختن افکار عمومی بشرح ذیل میباشد: i) توضیح وضعیتهای ویژه انتقال یافته به BİST بتوسط پلاتفرم اطلاع رسانی به افکار عمومی ( در محیط اینترنت اطلاع رسانی KAP بصورت همزمان انجام مییابد) ii) در صورت لزوم اطلاعات انتقال یافته به BİST بتوسط KAP شامل؛ تابلوهای مالی، یادداشتها، گزارش بازرس مستقل، بیانات، گزارش فعالیتها iii) توضیحات و اطلاعات، اعلانات و آگهی های بعمل آمده در روزنامه رسمی تجاری جمهوری ترکیه و روزنامه های عادی روزانه ( ایضاحنامه، لایحه نمونه امضاء، توزیع سهام، دعوت به مجمع عمومی و امثاله) iv) مصاحبات مطبوعاتی بعمل آمده بوسیله رساناهای صمعی بصری v) مصاحبات بعمل آمده با موسسات توزیع از قبیل رویترز، فورکس و امثاله، vi) وب سایت سازمانی (www.emayinsaat.com.tr) توضیحات اوضاع ویژه و اشخاص صلاحیتدار توضیحات اوضاع ویژه ظرف مدتیکه که از سوی هماهنگ کننده سیستمهای داخلی شرکت عمرانی امای تهیه و مشخص میگرد به BİST انتقال داده میشود. اسامی اشخاصیکه صلاحیت توضیح اوضاع ویژه بنام شرکت را دارا میباشند و تغییرات به BİST اطلاع داده میشود. توضیح وضعیتهای ویژه در محتوای پلاتفرم اطلاع رسانی به افکار عمومی (KAP)در محیط اینترنت به BİST انتقال داده میشود. شرکت عمرانی امای جهت تامین محرمیت وضعیتهای ویژه، جهت ممانعت از دسترسی اشخاصی بغیر از اشخاص درج شده در لیست افراد حائز صلاحیت دسترسی به اطلاعات درونی تدابیر لازمه را اتخاذ میکند. در صورت فاش شدن هر نوع اطلاعات درونی بصورت غیر ارادی از سوی کارکنان امای که قبلاً به افکار عمومی فاش نشده است، اوضاع بلافاصله به هماهنگ کننده سیستمهای داخلی اطلاع داده میشود. در اوضاع فوق هماهنگ کننده سیستمهای داخلی شرکت عمرانی امای در راستاء احکام بازار سرمایه، توضیحات ویژه اوضاع خاص را آماه کرده و به BİST انتقال میدهد. اشخاص حائز صلاحیت افشاء تابلوهای مالی به افکار عمومی تابلوهای مالی و یادداشتهای شرکت عمرانی امای، برحسب استانداردهای مالی بین المللی (UFRS)؛ در موارد لازمه به (KAP) ارسال شده و متشر گردیده میشود. از لینک وب سایت روابط سرمایه گزاران شرکت عمرانی امای به تابلوهای مالی و یاداشتها دوره های قبلی قابل دسترسی میباشند. در تابلوهای مالی و یاداشتها، به سرمایه شرکت، اشخاص مرتبط بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم با هیات مدیره و هیات بازرسی و روابط تجاری فیمابین شرکتمان جا داده شده است. اشخاص حائز صلاحیت افشاء گزارش فعالیت به افکار عمومی گزارش فعالیتها از طرف هیات مدیره تایید شده و بوساطت وب سایت شرکت (www.emayinsaat.com.tr) به آفکار عمومی توضیح داده میشود. گزارش فعالیتها بدنبال تایید شدن از طرف هیات مدیره، در موارد لازمه در راستاء موازین قانون بازار سرمایه و BİST بصورت اطلاع رسانی (KAP) در محیط اینترنت انتقال داده میشود. سایر اعلانات و اشخاص حائز صلاحیت سایر توضیحات بغیر از موارد درج شده در بالا ( ایضاحنامه، لایحه نمونه امضاء، و امثاله) در محتوای صلاحیتهای ذکر شده در لایحه نمونه امضاء شرکت امضاء و به اطلاع آفکار عمومی رسانده میشود. اشخاص حائز صلاحیت اطلاع رسانی به افکار عمومی بغیر از موارد درج شده در بالا درخواست اطلاعات کتبی و شفاهی واصله از مشارکین بازار سرمایه، بر حسب محتوای درخواست، در محتوای صلاحیت تعیین شده از سوی مدیرکل و یا هماهنگ کننده سیستمهای داخلی بصورت کتبی و یا شفاهی بجا آورده میشود. مصاحبات مطبوعاتی با رساناهای صمعی و بصری ویا کانالهای توزیع خبر از قبیل رویتر و فورکس و امثاله، صرفاً از سوی رئیس هیات مدیره ویا مدیرکل قابل انجام میباشد. اخبار و شایعات منتشر شده در رساناهای گروهی و یا سایتهای اینترنتی شرکت عمرانی امای در رابطه با شایعات بازار هیچگونه اظهار نظری نمیکند. جهت پیگیری اخبار و شایعات منتشره در وسائط ارتباطی صمعی بصری نوشتاری و یا مطبوعاتی و یا محیط اینترنت، از سوی هماهنگ کننده سیستمهای داخلی با پیگیری روزمره انجام یافته میشود. از نظر اصول کاری در صورت موجود بودن اخبار و شایعات منتشر شده در رساناهای سراسری که از سوی اشخاص صلاحیتدار افشاء نشده و موجبات تاثیرگزاری در ارزش، نرخ ادوات بازار سرمایه و تصمیم گیری سرمایه گزاران میگردد توضیحات اوضاع ویژه داده میشود. بغیر از آن در رابطه با شایعات نشر شده دربازار و یا محیط اینترنت اظهار نظر نمیگردد. وب سایت شرکت عمرانی امای (www.emayinsaat.com.tr) جهت اطلاع افکار عمومی و شفافیت وب سایت www.emayinsaat.com.tr استفاده گردیده میشود. هرنوع اعلانات بعمل آمده از سوی شرکت عمرانی امای به افکار عمومی از طریق وب سایت امکان دسترسی تامین گردیده میشود. وب سایت برحسب اینموارد ویرایش و بخش بندی میشود. جهت ایمنی وب سایت هر نوع تدابیر اتخاذ میشود. اعتبار این سیاست اطلاع رسانی با قرار شماره و تاریخ هیات مدیره بمورد اجراء گزارده شده است. سیاست منابع انسانی مهمترین سرمایه شرکت عمرانی امای منابع انسانی بوده و هدف شرکت توسعه دادن خانواده خود با همکارانی میباشد که قابلیت تفکر استراتژی، سریع، فعال و مسئولیت پذیر میباشد. در این راستاء شرکت عمرانی امای برای کارکنانش: ایجاد محیط مناسب هم برای رشد و پرورش شخص و همچنین رشد حرفه ای، تامین شرایط اقلیمی مناسب برای آموزش مداوم و مدام العمر، ایجاد سیستمهای ازیابی صحیح تمایزات فردی و کاراندازی ان، سنجش و ارزیابی صحیح بازدهی ها با معیارهای عینی، تشویق بازدهی بالا، حمایت جهت ارتقاء بازدهی کمتر از مقدار مورد نظر، کار کردن در شرکت عمرانی امای بمنزله ایجاد فرصتی به زندگی انسانهای متعددی در ترکیه و کشورهای اطراف میباشد. سیاست اجرت کلیات شرکت سهامی خاص بازرگانی صنعتی تعهدات و عمرانی امای با مسئولیت نامحدود (شرکت) با در نظر داشتن شرایط بازار و ملاحظات داخلی شرکت اصل " نرخ مساوی به کار مساوی" را اصل کاری خود نهاده است. در تعیین و روزمره سازی مراحل اجرت، "تمایلات بازار" و "ارزیابی پرفرمانس" مورد نظر گرفته میشود. افزایش اجرت سالانه با تایید رئیس هیات مدیره و در موارد و میزانی که کارفرما تشخیص دهد به اجرتها منعکس گردیده میشود. به همگی کارکنان علاوه بر اجرت، برحسب عناوین آنها برخی "پاکت حقوق جنبی" نیز تامین گردیده میشود. مسئولین رده بالا و اعضاء هیات مدیره برحسب پرفرمانس خود امکان دریافت "جایزه" ویا "سهم سود" را دارا میباشند. در رابطه با مسائلی از قبیل اوضاع مالی شرکت، اجرت، کاریر، آموزش و بهداشت با کارکنان جلسات اطلاع رسانی برگزار شده و مذاکره گردیده میشود. شرکت معیارهای در رابطه با تعریف وظائف کارکنان، توزیع و پرفرمانس و سیستم تشویق را به اطلاع کارکنان میرساند. در تعیین اجرت و سایر منافع کارکنان، بازدهی مورد دقت قرار میگیرد. هیات مدیره به اعضاء هیات مدیره بر اساس احکام ماده 394 قوانین تجاری جمهوری ترکیه؛ با تعیین شدن اجرت اصلی بر مبناء اساسنامه ویا مشروط به تعیین شدن از سوی مجمع عمومی، حق حضور، اجرت، پاداش و سهم سود از سود خالص سالانه قابل پرداخت شدن میباشد. به اعضاء اجرائی هیات مدیره علاوه بر حق حضور دریافتی بلحاظ عضویت در هیات مدیره، بلحاظ وظائف محوله نیز اجرت ماهانه ویا حقوق جنبی قابل ارائه شدن میباشد. اصول اخلاقی اصول اخلاقی شرکت عمرانی امای بصورت ترکیبی از ارزشها و اصول میباشد. اصول رفتار پایه ای شرکت را شامل میگردد. اعضاء هیات مدیره، مسئولین و کارکنان در هر نوع روابط خود و کارها اصول فوق را مراعات کرده و تلاش به والا داشتن اعتبار شرکت و سهامداران در بالاترین رتبه خواهند کرد. همزمان با آن اصول فوق جهت علاقمندی مشتریان، تدارک کنندگان و اشخاص خارج از شرکت نیز تهیه شده است. 1- درستی و اعتماد درست بودن در همگی پروسسهای کاری در اولیت اصولمان میباشد. هدفمان درست و مورد اعتماد بودن در قبال کارکنان، شرکاء، سهامداران، تدارک کنندگان، رقبا، محیط و جامعه میباشد. 2- اصل محرمیت و حراست اسرار تجاری اطلاعات شخصی و مخفی، اسرار تجاری، اطلاعات مالی وسایر مواد فاش نشده به افکار عمومی، اطلاعات در رابطه با احقاق شخصی کارکنان و قراردادهای محرمیت عقد شده با اشخاص سوم در محتوای اصل محرمیت و حراست اسرار تجاری ارزیابی شده و جهت حراست این اطلاعات حداکثر اهتمام بخرج داده میشود. در اثناء جدا شدن از شرکت و مدارک و اطلاعات مخفی کسب شده بلحاظ وظیفه، پروژه، بخشنامه و موارد مشابه قابل خارج کردن نمیباشند. 3- تعارض منافع کارکنان شرکت عمرانی امای از روابط و اوضاعی که موجبات تعارض واقعی ویا احتمالی شود دوری خواهند کرد. با بهره مند شدن از وظیفه موجود؛ از اشخاص و موسسات مرتبط با کار بتوسط خود، خانواده ویا نزدیکانش اقدام به تامین منفعت نمیکند. در صورت بروز تعارض منافع احتمالی، اصول اخلاقی و قانونی اجراء میگردد. 4- اخلاق کار و رفتارها همگی کارکنان وظائف خود را بر مبناء اصل تساوی، شفافیت، قابل حسابدهی و احساس مسئولیت انجام میدهند. بینش احترام متقابل، اعتماد و همکاری در روابط مابین کارکنان اصل اساسی میباشد. جهت حراست و ارتقاء اعتبار شرکت، همگی کارکنان مسئولیت خود را بجا خواهند آورد. در این راستاء همگی کارکنان در رفتارها و برخوردهای شخصی خود در مراعات کردن اصول عمومی اخلاقی و قانونی اهتمام بخرج خواهند داد. کارکنان حق استفاده از اطلاعات مخفی و یا اسرار تجاری شرکت را برله خود و دیگران ندارند. کارکنان در رابطه با کارهای شرکت بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم منفعت تامین نکرده و از اشخاص و موسسات مرتبط با شرکت حق قبول قرض ندارد. 5- مسئولیتهایمان شرکت عمرانی امای علاوه بر مسئولیتهای قانونی، جهت ایفاء مسئولیتهای ذکر شده در پایین نیز اهتمام بخرج میدهد. 1-5: مسئولیتهای قانونی ما شرکت عمرانی امای همگی فعالیتهای خود در داخل و خارج از کشور را مطابق با قوانین و موضوعات محلی و بین المللی اجراء میکند. اطلاعات را بصورت صحیح و کامل و بموقع به نهادها و موسسات قانونگزار ارائه میکند. در اثناء ایفاء این فعالیتها در قبال همگی موسسات دولتی، دوائر اداری، موسسات مردمی و احزاب سیاسی بدون هیچگونه توقع منافع و با فاصله مساوی قرار میگیرد. هر نوع گزارشات و تابلوهای مالی تهیه شده از سوی شرکتمان، با اجکام حسابرسی ملی و بین المللی مطابقت دارد. 2-5: مسئولیتهایمان در قبال مشتریان شرکت عمرانی امای با بینش محوریت مشتری و بینش ارائه صحیحترین و سریعترین جوابگویی به نیازها و درخواستهای مشتریان فعالیت میکند. با ایجاد راهکارهای سریع و ماندگار جهت مشکلات مشتریان، تلاش به ارتقاء دادن اعتماد مشتریان به شرکت دربالاترین سطح ممکنه مینماید. 3-5: مسئولیتهایمان در قبال کارکنان شرکت عمرانی امای با اقدام با شعار "کارکنان با ارزشترین دارائی ماست"؛ با کارکنان بصورت مساوی رفتار میکند، هیچگونه تبعیضات دینی، زبانی، نژادی، جنسی و ملی قائل نمیشود. هر نوع برنامه های آموزش لازمه جهت کسب اطلاعات، مهارت و برخورد لازمه جهت انطباق دادن کارکنان با تحولات حاصله در ماهیت کار، ارتقاء ارضاء وظیفه و موفقیتر بیشتر در محیط کار را تثبیت نموده و اجراء میکند. به تامین محیط کار ایمن و مناسب کارکنان اهتمام بخرج میدهد. 4-5: مسئولیتهایمان در قبال سهامداران جهت ارتقاء ارزش سهام، از ریسکهای غیرقابل هدایت اجتناب کرده و استراتژیهای با محور رشد شرکت را اجراء میکند. در چهاچوبه انظباط مالی و قابل حساب دهی حرکت میکند. منابع و اموال شرکت و زمان کارکرد را با اصول بازدهی بالا و صرفه جویی اداره میکند. 5-5: مسئولیتهایمان در قبال مشتریان/ تدارک کنندگان جهت ایفاء بموقع وظائف خود نسبت به مشتریان/ تدارک کنندگان حداکثر اهتمام بخرج میدهد. اسرار محرمانه اشخاص و موسسات مورد کاری و مشارکین را بدقت حراست میکند. 6-5: مسئولیتهایمان در قبال زمینه فعالیت و رقباء با زمینه فعالیت و رقباء صرفاً در موارد قانونی و در چهارچوبه موازین اخلاقی بصورت موثر رقابت میکند. از اعمالی که موجبات رقابت ناحقه شود اجتناب میکند. با رقابت ناحقه از طریق قانونی بصورت موثر مجادله میکند. 7-5: مسئولیتهایمان در قبال محیط زیست، جامعه و انسان شرکتمان استراتژیهای مناسب با مسائل زیست محیطی را اعمال میکند. به استانداردهای جهانی و موازین حقوقی را مراعات میکند. استفاده کردن از تکنولوژیهای تولید منطبق با محیط زیست را بعنوان عنصر عامل در نرخ تمام شده محسوب نمیکند. شرکت عمرانی امای به مشارکت فعالانه کارکنان در هر نوع اقدامات در راستاء مصلحت جامعه را پشتیبانی میکند. 8-5: مسئولیتهای اجتماعی سازمانی ما شرکت عمرانی امای به مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال جامعه حداکثر اهتمام را بخرج میدهد. فعالیتهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی را ارائه داده و پشتیبانی میکند. سیاست ایمنی کار بعنوان شرکت سهامی خاص بازرگانی صنعتی تعهدات و عمرانی امای با مسئولیت نامحدود (شرکت عمرانی امای) سیاست سلامت و ایمنی کار مورد قبول ما متکی به احترام به انسان و محیط زیست میباشد. شرکت عمرانی امای درهر زمینه مورد فعالیت، سلامت و ایمنی کار (İSG) اولویت نخستمان بود و با شعار" سلامت خود را حفظ کن، کار خود را حفظ کن" بینش خود را به میان میگزارد. جهت تامین محیط کار سالم و ایمنی هر کس موظف به انجام دادن امورات لازمه در حیطه صلاحیت خود میباشد. یکی از مهمترین اهدافمان نیز حراست کارکنانمان و محیط زیست در قبال ریسکهای احتمالی زمینه فعالیتمان میباشد. در این راستاء: * در محیط کار و در مشتملات؛ جهت تامین ایمنی و سلامت کارکنان، پیمانکاران دوم، بازدید کنندگان و پرسنل شرکت که خارج از شرکت کار میکنند اتخاذ کردن هر نوع تدابیر و تامین و موجود داشتن هر نوع تجهیزات لازمه حراست شخصی و در صورت لزوم استفاده کردن از آنها بنابر موازین جاری سلامت و ایمنی کار (İSG) و مطابق با سایر الزامات سلامت و ایمنی کار (İSG) ، * تثبیت نمودن عوامل احتمالی ریسک و حرکات غیر ایمنی از قبل و برطرف ساختن آنها با ارزیابی موثر عوامل ریسک در محیط کار و در مشتملات؛ * تثبیت نمودن خطرات و ریسکهای احتمالی که موجبات حوادث کاری و بیماریهای شغلی خواهد شد و تامین ایمنی و سلامت همگی کارکنان، پیمانکاران دوم، بازدید کنندگان و تامین رفاه اجتماعی آنها و تقلیل ضایعات مادی و احتمالی آنها و خانواده آنها، * آموزش کارکنان درزمینه سلامت و ایمنی کار (İSG) و تامین نمودن اکتساب بینش بهینه سلامت و ایمنی کار کارکنان، * تامین مراعات کردن اصول ایمنی و سلامت پیمانکاران دوم، بازدید کنندگان که در محل کار خدمات ارائه میدهند، * تبدیل نمودن شرکت عمرانی امای به شرکت نمونه ای در زمینه مراعات موازین سلامت و ایمنی کار (İSG) نزد موسسات و اطاقهای صنایع و انجمنهای وابسته، * با در نظر داشتن تحولات دنیای صنعت، پیش بینی اوضاعی که در اینده مواجه خواهد شد، رشد مداوم و بازبینی وضعیتمان، * در این راستاء تامین تداوم سیستم سلامت و ایمنی کار (İSG) ایجاد شده، رابعنوان سیاست سلامت و ایمنی کار (İSG) تعهد مینماییم.