هیات مدیره

 

Ad / Ünvan

Təhsil

İş Təcrübəsi

 

Yusuf Gören

رئیس هیات مدیره

  • لیسانس، رشته مهندسی عمران، دانشگاه خاورمیانه، 1988

رئیس هیات مدیره، شرکت عمرانی امای، 1995، ادامه دارد عضو هیات مدیره، شرکت خدمات مدیریت مجتمات مسکونی کنت، 2005، ادامه دارد عضو هیات مدیره، شرکت خدمات مدیریت مجتمات شهری هدف، 2013، ادامه دارد عضو هیات مدیره، شرکت عمرانی امای، 2013، ادامه دارد

 

Hakan Çağlar

نایب رئیس هیات مدیره

لیسانس ارشد، رشته مهندسی عمران، دانشگاه خاورمیانه، 1990 لیسانس، رشته مهندسی عمران، دانشگاه خاورمیانه، 1988

نایب رئیس هیات مدیره، شرکت عمرانی امای، 1995، ادامه دارد رئیس هیات مدیره، شرکت خدمات مدیریت مجتمات مسکونی کنت، 2005، ادامه دارد رئیس هیات مدیره، شرکت خدمات مدیریت مجتمات شهری هدف، 2013، ادامه دارد عضو هیات مدیره، شرکت عمرانی امای، 2013، ادامه دارد

Burak Gören

عضو هیات مدیره

  • لیسانس ، رشته مهندسی محیط زیست، دانشگاه خاورمیانه، 1994

عضو هیات مدیره، شرکت عمرانی امای، 1995، ادامه دارد عضو هیات مدیره، شرکت خدمات مدیریت مجتمات مسکونی کنت، 2005، ادامه دارد عضو هیات مدیره، شرکت عمرانی امای، 2013، ادامه دارد

 

Mustafa Ceyhan

عضو مستقل هیات مدیره

  • لیسانس ، رشته مدیریت، دانشگاه خاورمیانه، 1996

عضو مستقل هیات مدیره، شرکت عمرانی امای، 2014، ادامه دارد رئیس هیات مدیره، Renovatio Real Estate Investment ، 2007، ادامه دارد عضو هیات مدیره، شرکت آکفن GYO ، 2005 الی 2008 مدیر کل، آک کوتل، 2004 الی 2007

 

Mehmet Tevfik Can

مدیرکل

 

  • Executive Management, Harvard Business School, 2004
  • لیسانس ، رشته مهندسی نفت و گاز طبیعی، دانشگاه خاورمیانه، 1990

مدیر کل، شرکت عمرانی امای، 2013، ادامه دارد مدیر کل، شرکت زراعت لیزینگ، 2012 الی 2013 معاون مدیر کل، شرکت خلق لیزینگ، 2011 الی 2012 مدیر کل، شرکت لیزینگ ABN Amro ، 2007 الی 2009 معاون مدیر کل، شرکت لیزینگ یاپی و کردی و گارانتی، 1997 الی 2007 مسئول هماهنگی، شرکت لیزینگ وقف، 1996 الی 1997 مدیر فروش و بازاریابی منطقه، بانک گارانتی، 1991 الی 1996